6 fördelar med att övervaka restvärden

Från effektiv riskhantering till optimering av nya modellers kommersiella prestanda ger övervakning av restvärden en lång rad fördelar för alla som är verksamma inom bilindustrin.

Fördelar med att övervaka restvärden

1. Skapa modeller för bilar och lätta lastbilar, som är attraktiva för företags- och återförsäljarkunder

Om du förstår de faktorer som påverkar restvärdena kan det hjälpa dig att bättre positionera en ny modell som du för ut på marknaden.

Du får djupare förståelse för vad dina konkurrenter gör och kan på så sätt ta reda på hur du bäst kan differentiera dig. Och du kommer att vara utrustad med dataunderbyggd information så att du kan visa vagnparkskunderna varför din modell är överlägsen konkurrenternas.

2. Förstå effekterna som olika specifikationer har på restvärdet

Olika fordonsmärken och -modeller minskar i värde i olika takt och restvärdena påverkas dessutom av en lång rad andra faktorer, såsom utrustningens specifikationer, servicescheman med mera. Med vårt verktyg kan du se vilken påverkan tillägg av olika funktioner till ett fordons specifikation får på restvärdet.

För OEM-företag ger detta värdefulla insikter om hur fordonen ska specificeras för att göra dem maximalt tilltalande för fordonsparksköpare och handlare. Och det gör det möjligt för fordonsparksansvariga att köpa in fordon med rätt specifikationer för att maximera andrahandsvärdet.

3. Utforma en prisstrategi

Den typ av detaljerad marknadsinformation som vårt restvärdesverktyg tillhandahåller gör det möjligt för biltillverkare och återförsäljare att prissätta sina fordon på ett verkligt konkurrenskraftigt sätt.

OEM-tillverkare kan räkna ut vilken specifikationsnivå de ska utrusta fordonen med för att vinna över sina rivaler i klassen, och återförsäljare kan erbjuda attraktivare priser som bidrar till att minska behovet av rabatter längre fram.

4. Håll koll på vilken mix av fordon du ska köpa till din vagnpark

Vårt restvärdesverktyg hjälper vagnparksansvariga att förstå det totala livstidsvärdet för de fordon de köper in.

Genom att i detalj känna till vilket värde de sannolikt kommer att realisera vid tidpunkten för avveckling av fordonsparken kan en vagnparksköpare välja fordon som ger bäst valuta för pengarna och som även är till glädje för företagets anställda.

Genom att spara pengar åt företaget och/eller lyckas köpa in fordon med bättre specifikationer eller fler premiumfordon än förväntat kommer den vagnparksansvarige naturligtvis också att höja sitt eget värde i arbetsgivarens ögon.

5. Förstå när och var man ska avyttra fordonsparken

Många vagnparksoperatörer med flera marknader kan få bättre avkastning på återförsäljningen av sin fordonspark i ett land genom att avyttra fordonsparken i ett annat land i stället för på hemmamarknaden. Våra data kan hjälpa företagen så att de inte missar sådana möjligheter.

Ta, som exempel, fordonsparksföretaget X, som för närvarande avyttrar större delen av sin spanska fordonspark i Tyskland, därför att den kan ge bättre avkastning där. Men i själva verket visar vårt verktyg att om de i stället avyttrade vissa segment inom fordonsparken i Frankrike skulle de få cirka 5 % högre avkastning.

Fordonsparksföretaget X avyttrar 10 000 enheter per år, med ett genomsnittligt restvärde på 15 000 EUR per enhet. Men om de enbart hade avyttrat 15 % av fordonsparken i Frankrike (med ett ytterligare restvärde på 750 EUR per enhet) skulle de kunna få in ytterligare 1 125 000 EUR per år.

Med en investering på 145 000 EUR i Frankrike skulle företaget få en avkastning på investeringen på 7,75 EUR för varje spenderad euro – en mycket betydande ROI på 676 %.

Vid vilken tidpunkt man ska avyttra vagnparken kan vårt verktyg hjälpa till att svara på. Det hjälper vagnparksägare att identifiera risker med vidareförsäljning genom att följa upp trendinformation och justera portföljen i enlighet med denna.

Om data exempelvis pekar på att marknaden för dieselfordon minskar i en viss takt varje år, kan du minska förlusterna genom att reducera andelen dieselfordon i din portfölj och i stället byta till bensin eller ett annat drivmedel.

6. Riskhantering

Att förstå restvärden är avgörande för att förstå risker för alla aktörer i leverantörskedjan för fordon.

Om du som investerare eller ledningsgrupp vill köpa in dig i ett företag kan en detaljerad förståelse av företagets vagnparksvärde hjälpa dig att inta en mer realistisk hållning till den tillgången.

OEM-företag kan använda restvärdesinformation för att uppmuntra återförsäljare att sätta mer konkurrenskraftiga priser till fördel för alla aktörer, snarare än att ta till rabatter och därmed potentiellt urvattna marknadsvärdena.

Fordonsparksansvariga kan använda vårt verktyg för att kontinuerligt övervaka restvärdet för varje fordon de servar, för att säkerställa att de inte betalar för mycket och för att göra värdejusteringar under fordonsparkens livscykel. Genom att regelbundet spåra och prognostisera fordonsparkens värde kan de hantera nuvarande och framtida risker.

Med en djupare och mer detaljerad förståelse för ett fordons restvärde kan finansbolagen erbjuda kunden bästa möjliga finansieringsavtal och samtidigt se till att deras risker täcks. Dessutom kan finansbolag som måste rapportera till Finansinspektionen om hur höga risknivåerna är i deras portfölj använda restvärden för att motivera sin riskstrategi.

Så här kan vi hjälpa dig att övervaka restvärden

Restvärdesövervakaren är utformad för att hjälpa dig att fatta bättre beslut om beståndet i hela din fordonspark.

UTFORSKA RESTVÄRDESÖVERVAKAREN