Allmänna villkor

v0721-01

AUTOVISTA LICENSVILLKOR

Dessa licensvillkor (“Licensavtalet”) reglerar kundens användningen av data och abonnemang (”Produkter”) från Autovista Inter-Global AB(”Autovista”).

AUTOVISTA DATA LICENSING TERMS

These licence terms (the “Licence Agreement”) govern the use by Customer of the data products and subscriptions (“Products”) of Autovista Inter-Global AB(“Autovista”).

1. BESTÄLLNINGAR

1.1 Kunden kan beställa Produkter genom skriftliga, signerade beställningar. Beställningen ska läggas via ett särskilt Autovista-beställningsformulär eller direkt i vårt internetbaserade ordersystem (där sådant finns tillgängligt) på Autovistas webbplatser (var för sig kallade en ”Order”). Varje Order granskas innan de godkänns av Autovista. Autovista kan godkänna en Order genom att ge tillgång till Produkterna. Godkända Ordrar ska anses omfattas av Licensavtalet, samt eventuell annan dokumentation som hänvisas till i Ordern. Alla andra villkor som finns i Kundens beställning, eller i något annat dokument som inte uttryckligen hänvisas till i det här Licensavtalet, är utan verkan.

1. ORDERS

1.1 Customer may order Products by placing written, signed orders on a local Autovista order form, or by placing orders via order-entry tools (where available) on Autovista web sites (each, an “Order”).  Orders are subject to acceptance by Autovista. Autovista may accept an order by providing access to Products.  Accepted orders will be deemed to incorporate and be subject to this Licence Agreement, as well as any other documentation referenced in the Order.  All other terms and conditions contained in any Customer purchase order or other document not expressly referenced in this Licence Agreement will have no effect.

2. ÅTKOMST TILL PRODUKTER

2.1 Genom att Kunden får ett konto, åtkomstuppgifter eller annan åtkomst till Autovistas Produkter, ger Autovista tillgång till Produkterna under förutsättning att Kunden följer bestämmelserna i Licensavtalet. Genom att använda Produkterna, samtycker Kunden till att följa och vara bunden av det här Licensavtalet och all annan dokumentation som hänvisas till i den specifika Ordern.

2. ACCESS TO PRODUCTS

2.1 In providing Customer with an account, any access credentials or other access to Autovista Products, Autovista grants access to the Products subject to Customer complying with the terms specified in this Licence Agreement. By using the Products, Customer agrees to comply with and be bound by this Licence Agreement, and any other documentation referenced in the particular Order.

2.2 Autovista kan när som helst under det här Licensavtalets giltighetstid ta bort en Produkt från allmän tillgänglighet och efter eget godtycke antingen (i) ersätta den med en alternativ Produkt eller leverera den relevanta datan genom ett alternativt medium, förutsatt att ersättningsprodukten eller det alternativa mediet väsentligen levererar samma prestanda och/eller data till Kunden; eller (ii) erbjuda en återbetalning pro rata av Avgiften hänförlig till den återtagna Produkten.

2.2 Autovista may, at any time during the term of this Licence Agreement, withdraw a Product from general availability and, at Autovista’s option, either (i) replace it with an alternative product or deliver the applicable data through an alternative medium, provided that the replacement product or medium shall deliver materially the same capability and/ or data to the Customer; or (ii) provide a pro rata refund of the Fee relating to the withdrawn Product.

3. AVGIFTER OCH BETALNING

3.1 Autovista fakturerar Kunden för alla avgifter som anges i Ordern. Fakturor ska betalas inom 30 dagar efter fakturadatumet och i den valuta som anges i Ordern. Alla priser är exklusive moms och alla andra skatter och tullavgifter som ska betalas av Kunden.

3. INVOICING AND PAYMENT  

3.1 Autovista shall invoice the Customer all prices specified in the Order. Invoices are payable within 30 days of the date of the relevant invoice in the currency stated in the Order. Prices are subject to VAT and any other tax or duty payable by Customer.

3.2 Vid utebliven betalning förbehåller sig Autovista rätten att: (i) debitera Kunden för alla administrationsavgifter och bankavgifter samt dröjsmålsränta (både innan och efter en eventuell dom) från förfallodagen till betalningsdagen med en räntesats på 4% per månad eller den enligt lag högst tillåtna räntesatsen, beroende på vilken som är högst; (ii) stänga av Kundens tillgång till programvaran tills Kunden har betalat alla utestående belopp; (iii) hålla inne leverans av ytterligare Uppdateringar eller åtkomst till Produkter till dess att alla obetalda fakturor har blivit reglerade; och/eller (iv) säga upp Licensavtalet. 

3.2 If Customer fails to make any payment when due Autovista reserves the right to: (i) charge Customer  any administration and bank charges, and interest (as well after as before judgment) from the due date until payment at the rate of 4% per month or the maximum rate permitted by law, whichever is the greater; (ii) suspend any and all licences granted to Customer until it has made payment in full; (iii) withhold delivery of any further Updates or access to Products until such time as all arrears have been settled; and/or (iv) terminate the Licence Agreement.

3.3 Autovista förbehåller sig rätten att höja avgifter årligen i samband med årsdagen då detta Licensavtal ingicks, om Kunden skriftligen underrättas härom senast 90 dagar innan den aktuella avtalsperioden av Licensavtalet upphör och Kunden inte skriftligen säger upp avtalet senast 60 dagar innan avtalsperioden upphör, där sådan uppsägning träder ikraft vid utgången av den aktuella avtalsperioden. Oaktat ovanstående, har Autovista alltid rätt att, med 3 månaders föregående skriftlig underrättelse, när som helst höja priser för VIN och/eller WLTP uppgiftstjänster i händelse av att en fordonstillverkare höjer sina avgifter gentemot Autovista för VIN look-ups och/eller WLTP datatjänster.

3.3 Autovista shall be entitled to increase prices at yearly intervals on each anniversary of the Licence Agreement, if it notifies Customer in writing, at least 90 days before the expiry of the then-current term of the Licence Agreement, and Customer does not give written notice of termination of the contract at least 60 days before the end of the current subscription year, such termination to take effect at expiry of the then current term.  Notwithstanding the foregoing, and subject always to 3 months’ written notice, Autovista shall be entitled to increase any fees for VIN and/ or WLTP data services at any time in the event that any applicable vehicle manufacturer increases its fees for VIN look-ups and/ or WLTP data services to Autovista.

4. SEKRETESS

4.1 All affärsrelaterad information som tillhandahålls av Autovista ska anses utgöra konfidentiell information. Konfidentiell information får endast användas i enlighet med sådan Tillåten Användning som specificerats i Ordern, och Kunden ska: (i) hålla Produkterna och all information som lagras däri konfidentiell samt begränsa åtkomst till Produkterna till de anställda, ombud och underleverantörer som behöver ha tillgång till informationen;  (ii) omedelbart underrätta Autovista om Kunden fått vetskap om att en tredje part obehörigen använt eller fått tillgång till en Produkt eller konfidentiell information; (iii) vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda konfidentiell information eller Autovistas Immateriella Rättigheter i Produkterna; och (iv) vidta nödvändiga åtgärder för att tillförsäkra att anställda, ombud och underleverantörer efterlever bestämmelserna i den här punkten 4.

4. CONFIDENTIAL INFORMATION

4.1 Any and all business-related information provided by Autovista shall be deemed to be confidential information. Subject only to the Permitted Use specified in the Order, Customer shall: (i) keep Products and any information contained therein confidential and limit access to Products to those of its employees, agents and sub-contractors who have a need to know; (ii) notify Autovista immediately if it becomes aware of any unauthorised use of or access to any Products or confidential information by any third party; (iii) take all steps necessary to protect the confidential information or Intellectual Property Rights of Autovista in Products; and (iv) take all such steps as are necessary to ensure compliance by its employees, agents and sub-contractors with the provisions of this clause 4.

5. DATALICENS

5.1 Under förutsättning att Kunden betalar alla tillämpliga avgifter och följer villkoren i den här punkten 5 samt alla övriga licensvillkor och begränsningar i den tillämpliga Produktbilagan, beviljas Kunden under detta Licensavtals löptid en icke-underlicensierbar, icke-exklusiv, icke-överförbar licens för användning av de Produkter och den dokumentation som tillgängliggörs i det här Licensavtalet för Kundens interna affärsändamål på indikerade kapacitetsnivåer,. Dessa interna affärsändamål ska inkludera att Kunden får dela enskilda datautdrag med uppgifter om ett specifikt fordon med dess tredjepartskunder, men Kunden får inte i övrigt tillåta åtkomst till betydande eller hela delar av Produkten eller relaterade databaser. Förutom de begränsade licensrätter som uttryckligen beviljas i det här Licensavtalet, förbehåller sig Autovista alla rättigheter i och till Produkterna och dokumentationen samt alla ändringar därtill, inklusive ägande- och förfoganderätt, immateriella rättigheter och alla andra rättigheter och intressen.

5. DATA LICENCE

5.1 Subject to payment of all applicable Prices and compliance with the terms of this clause 5 and any other licence terms and restrictions in the applicable Product Schedule, Autovista grants Customer a non-sublicenseable, non-exclusive, non-transferable licence to use Products and documentation provided under this Licence Agreement for Customer’s internal business purposes at the indicated capacity levels for the duration of the Licence Agreement. Such internal business purposes shall include the sharing of individual data extracts relating to specific vehicles to its third party customers, but Customer shall not otherwise allow access in any way to substantial or whole parts of the Product or related databases. Except for the limited licence rights expressly granted in this Licence Agreement, Autovista reserves all rights in and to the Products and documentation and any modifications thereto, including title, ownership, intellectual property rights, and any other rights and interests.

5.2 När Produkter levereras via åtkomst online, eller via en webbapplikationsplattform, tillåts Kunden åtkomst till och möjlighet att använda Produkten på flera enheter eller på en eller flera servrar, så länge det angivna antalet licenser eller volymer för Produkten inte överskrids vid varje given tidpunkt.

5.2 Where Products are delivered through an online access or web application platform Customer may access and use the Product on multiple devices or one or more servers, so long as the specified number of licences or volumes for the Product are not exceeded at any given time.

5.3 När produkter levereras som rådata i platt format, via (S)FTP eller e-post, kan Kunden införliva och använda varje kopia av Produkten på Kundplattform(ar) som specificeras i Ordern. Detta gäller under förutsättning att, såvida inte annat skriftligen godkänts av Autovista, Kunden inte (i) använder Produkten på några ytterligare plattformar eller system; (ii) använder Produkten på Kundplattform(ar) med större volym eller kapacitet utan att ha fått Autovistas föregående skriftliga godkännande och betalat alla tillämpliga licensavgifter; eller (iii) gör Produkter tillgängliga för andra närstående bolag eller tredje part.

5.3 Where Products are delivered as raw data in a flat format via (S)FTP or email, Customer may incorporate and use each copy of the Product on the Customer Platform(s) specified in the Order provided that, unless otherwise agreed in writing by Autovista, Customer does not (i) use the Product on any additional platforms or systems; (ii) use the Product on the Customer Platform(s) with a larger volume or capacity without Autovista’s prior written consent and payment of any applicable licence fees; or (iii) permit use by any other related or third party entity.

5.4 När Produkter levereras via webbtjänst får Kunden åtkomst till Produkterna i enlighet med de volyms- och kapacitetsbegränsningar som anges i Ordern. Autovista debiterar ytterligare transaktionsavgifter för användning som överstiger avtalade volymer enligt vad som angivits i Ordern. Om ytterligare avgifter inte anges i Ordern ska Autovistas då gällande standardavgifter för sådana transaktioner tillämpas. Kunden ska följa samtliga tekniska krav och krav gällande integration som anges i den tillämpliga integrationsdokumentationen som tillhandahålls av Autovista från tid till annan. Webbtjänsttransaktioner får bara hänvisa till specifika fordon. Det är inte tillåtet att fråga efter alltför stora volymer av data (s.k. ”bulk queries”). 

5.4 Where Products are delivered via a web service, Customer may access the Products subject to any volume or capacity limits specified in the Order. Any usage in excess of any agreed volumes will be charged at the additional transaction fee rates specified in the Order, or if none are specified, Autovista’s then current standard pricing for such transactions. Customer shall comply with any technical or integration connection requirements specified in any applicable integration documentation provided by Autovista from time to time. Web Service transactions may only refer to individual vehicles. Bulk queries are not permitted.

5.5 Kunden samtycker till att inte: (i) dekompilera, demontera, eller bakåtkompilera Produkterna; (ii) förändra, modifiera eller skapa några härledda verk, baserade på datan eller dokumentationen; (iii) foga samman Produkter med annan mjukvara än den som uttryckligen anges i Licensavtalet; (iv) använda, kopiera, sälja, underlicensiera, leasa, hyra ut, låna ut, tilldela, överlåta eller på annat sätt överföra Produkter eller dokumentation, såvida det inte uttryckligen är tillåtet enligt Licensavtalet; (v) distribuera, avslöja eller tillåta användning av Produkterna eller dokumentation i vilket format som helst, genom en tidsdelningstjänst, servicebyrå, nätverk eller på något annat sätt som inte anges i dokumentationen; eller (vi) tillåta eller uppmuntra tredje part att göra något av det ovan nämnda.

5.5 Customer agrees not to: (i) decompile, disassemble, or reverse engineer the Products; (ii) alter, modify or create any derivative works based on the data or documentation; (iii) merge the Products with any other software other than as expressly set forth in the documentation; (iv) use, copy, sell, sublicense, lease, rent, loan, assign, convey or otherwise transfer the Products or documentation except as expressly authorized by this Licence Agreement; (v)  distribute, disclose or allow use of the Products or documentation, in any format, through any timesharing service, service bureau, network or by any other means not provided for in the documentation; or (vi) permit or encourage any third party to do any of the foregoing.

5.6 Rättigheter till fordonsbilder tillhör deras skapare eller rättighetsinnehavare. Autovista beviljar inte Kunden några rättigheter att använda sådana bilder; Autovistas tjänster i förhållande till bilder är begränsade till att tillhandahålla en länk från Produkterna till bilderna. Sådana länkar ska endast användas i samband med Produkterna och endast online utan att göra några kopior, med undantag för nödvändiga tillfälliga kopior i cacheminnet. Ytterligare användning av bilderna i elektroniska utskick eller tryckt material är förbjuden. Autovista har rätt att ta bort länkar till bilder när som helst och om så krävs av bildernas rättighetsinnehavare är Kunden skyldig att avbryta fortsatt användning av länkarna. Under sådana omständigheter kommer Autovista efter eget omdöme försöka tillgängliggöra andra bilder för Kunden.

5.6 Rights to vehicle images belong to their creator or rightsholder. Autovista grants to Customer no rights to use such images; Autovista’s service in relation to images is limited to providing a link from the Products to the images. Such links may only be used in conjunction with the Products and only online without undertaking any reproductions, other than necessary transitory copies in the cache memory. Further use of the images in electronic mailings or printed materials is prohibited. Autovista may withdraw the links to the images at any time, and any further use of the links by Customer must cease if the image rightsholder so requires. In such circumstances, Autovista will at its sole discretion attempt to make other images available to Customer.

5.7 Kunden får skapa ett rimligt antal arkiv- och säkerhetskopior av Produkterna och dokumentationen, under förutsättning att alla noteringar om äganderätt, namn och logotyper inkluderas på sådana kopior.

5.7 Customer may create a reasonable number of archival and backup copies of the Products and documentation, provided all proprietary rights notices, names and logos are duplicated on such copies.

5.8 Autovista har rätt att med omedelbar verkan säga upp de i detta Licensavtal tilldelade licenser och utnyttja samtliga tillgängliga rättigheter och åtgärder, om Kunden bryter mot licensbegränsningar eller restriktioner och Kunden inte har avhjälpt sitt avtalsbrott inom tio (10) arbetsdagar från det att Autovista har lämnat en skäligen detaljerad, skriftlig anmärkning om förseelsen.

5.8 Autovista may, with immediate effect, terminate the licences granted herein and exercise all available rights and remedies if, within ten (10) business days of the date of a reasonably detailed written notice, Customer has not cured all breaches of licence limitations or restrictions.  

5.9 Autovista (eller någon av dess representanter, eller professionella rådgivare som är bundna av professionell tystnadsplikt) har rätt att efter att ha förvarnat i skälig tid komma in i Kundens lokaler under kontorstid och använda samtliga datorsystem och faciliteter i syfte att granska och kopiera register eller annan information, oavsett medium, på ett sätt som är skäligen nödvändigt, för att kontrollera efterlevnaden av Licensavtalet, med iakttagelse av Kundens sekretesskyldigheter gentemot tredjeparter. I händelse av att väsentliga fel i Kundens efterlevnad upptäcks ska Autovista ha rätt till ersättning för kostnaderna för granskningen utöver annat skadestånd som kan följa av en sådan brist.

5.9 Autovista (or any of its representatives or professional advisers, who are bound by professional obligations of confidentiality) shall have the right, on providing reasonable notice to Customer, to enter Customer’s premises during business hours and use all computer systems and facilities for the purpose of inspecting and copying any records or other information in any medium as reasonably necessary to monitor Customer’s compliance with the Licence Agreement, subject to Customer’s obligations of confidentiality to third parties. In the event of material non-compliance by Customer being detected, Autovista shall be entitled to recover the costs of the audit, in addition to any other damages which may be recoverable.

6. SKYDD MOT INTRÅNG OCH SKADEERSÄTTNING

6. INFRINGEMENT DEFENCE AND INDEMNIFICATION

6.1 Autovista garanterar att Produkter inte bryter mot tredje parts Immateriella Rättigheter. Autovista åtar sig att ersätta och hålla Kunden skadelös för skadestånd som tillerkänts eller medgivits tredje part som uppstår av Autovistas överträdelse av denna garanti, förutsatt att (i) Kunden underrättar Autovista omedelbart när Kunden har fått vetskap om ett sådant anspråk; och (ii) Kunden ger Autovista ensamrätt till försvar mot alla sådana anspråk och ger Autovista sådant stöd som rimligen kan krävas (på bekostnad av Autovista) för att utföra ovannämnda försvar.

6.2 I händelse av sådan överträdelse kan Autovista, på egen bekostnad, ge Kunden rätt att fortsätta utöva de rättigheter som beviljats härunder för Produkter eller byte och/eller ändring av Produkter på Autovistas bekostnad för att Kundens utövning av rättigheter enligt det här Licensavtalet fortsättningsvis inte gör intrång i tredje parts rättigheter. De åtgärder som föreskrivs i punkten 6.1 och 6.2 ska vara de enda tillgängliga åtgärderna för Kunden och Autovista har inga ytterligare skyldigheter gentemot Kunden.

7. GARANTIER OCH BEGRÄNSNINGAR

7. WARRANTIES AND LIMITATIONS

7.1 Autovista garanterar att (i) Produkter blivit sammansatta med skälig skicklighet och omsorg i enlighet med god industripraxis. Kunden förstår att när nuvarande och framtida värden estimeras, eller när man tillhandahåller någon annan information, kommer Autovista använda skälig skicklighet och omsorg, men Autovista garanterar inte exakthet, fullständighet eller korrekthet av specifika värden eller data, vilka Kunden ska betrakta endast som vägledande indikationer; (ii) det under Licensavtalets löptid kommer att användas skäliga ansträngningar för att korrigera eventuella fel i Produkter som anmälts. Vid behov sker detta genom att inkludera en korrigering i nästa schemalagda lansering av eller Uppdatering av Autovista Produkter.

7.1 Autovista warrants that (i) Products have been compiled using reasonable skill and care in accordance with good industry practice.  Customer acknowledges that when estimating present and forecasting future values or providing any other information, Autovista will use reasonable skill and care, but that Autovista does not warrant the accuracy, completeness, or correctness of any particular values or data which Customer shall treat as guiding indications only;  (ii) it will during the term of the Licence Agreement use reasonable endeavours to correct any errors notified to it in Products promptly, where appropriate by including a correction in the next scheduled release or Update of Autovista Products;

7.2 Autovista ger ingen garanti i) för att informationen är felfri eller (ii) för data som levererats av tredjeparter och som Autovista har inkorporerat i Produkter. Autovista garanterar endast att Autovista har vidtagit skäliga åtgärder för att kopiera eller föra in rätt information från dess ursprungskälla. I händelse av eventuella tekniska fel i Produkterna och efter att ha blivit underrättad om det i enlighet med Licensavtalet, ska Autovista undersöka felet och om problemet kan upprepas eller på annat sätt bekräftas som ett fel av Autovista ska Autovista vidta sådana åtgärder som det anser lämpliga under omständigheterna för att åtgärda situationen.

7.2 Autovista gives no warranty as to i) freedom from defects of information or (ii) data supplied by third parties and incorporated by Autovista into Products and warrants only that it has used reasonable endeavours to copy or import such information correctly from its original source; In the event of any technical error in the Products, subject to being notified in accordance with the Licence Agreement, Autovista will investigate the error and, if the issue can be replicated or otherwise confirmed by Autovista as an error, Autovista will take such action as it considers appropriate in the circumstances to remedy the situation.

7.3 Garantierna som fastställs i det här Licensavtalet är exklusiva och gäller i stället för alla andra garantier, villkor, åtaganden och skyldigheter som föreskrivits i lag, sedvanerätt, praxis, handelssed, sedvana mellan parterna eller på annat sätt rör kvaliteten, skicket eller lämpligheten för något syfte med Produkterna.

7.3 The warranties set out in this Licence Agreement are exclusive of and in lieu of all other warranties, conditions, terms, undertakings and obligations implied by statute, common law, custom, trade usage, course of dealing or otherwise which relate to the quality, condition and fitness for any purpose of Products.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING

8. LIMITATION OF LIABILITY

8.1 Den här punkten 8 gäller Autovistas ansvarsskyldighet (inklusive ansvar för handlingar och försummelser hos Autovistas personal, ombud och underleverantörer) i den händelse att Autovista bryter mot någon av de skyldigheter som anges i Licensavtalet och all representation, yttranden eller skadegörande handlingar eller underlåtenhet, inklusive oaktsamhet och någon annan form av ansvar. Kunden ska noggrant granska villkoren i den här punkten 8.

8.1 This clause 8 applies to Autovista’s liability (including any liability for the acts and omissions of its employees, agents and sub-contractors) in respect of any breach of its contractual obligations arising under any Licence Agreement and any representation, statement or tortious act or omission including negligence and any other form of liability, and Customer’s attention is in particular drawn to the provisions of this clause 8.

8.2 Autovistas ansvar är inte begränsat i följande fall: (a) dödsfall eller personskada orsakad av Autovistas oaktsamhet, (b) bedrägeri, (c) avsiktlig försummelse eller grovt oaktsam uppförande, (d) kränkning av garantin i klausul 6.1 eller (e) övriga frågor för vilka det inte är tillåtet enligt tillämplig tvingande lag att vara begränsat ansvarig.

8.2 Autovista’s liability to Customer will not be limited for (a) death or personal injury resulting from Autovista’s negligence, (b) fraud, (c) wilful or grossly negligent behaviour (d) a breach of the warranty in clause 6.1 or (e) any other matter for which liability cannot as a matter of applicable mandatory law be limited.

8.3 Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 8.2 ska värdet av Autovistas totala ansvar inte överstiga ett belopp motsvarande samtliga Avgifter som har betalats eller ska betalas för den relevanta Produkten under den 12-månadersperiod då ansvaret först uppstod.

8.3 Subject to clause 8.2, Autovista’s entire liability shall be limited to an amount equal to the aggregate of the Fee paid or due to be paid for the Product concerned in respect of the 12 month period in which the liability arose.

8.4 Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 8.2 är Autovista inte ansvarigt gentemot Kunden för (i) förlust av vinst, affärsverksamhet, förväntade besparingar, goodwill, data eller annan sådan förlust; eller (ii) någon typ av indirekt förlust eller följdskada eller skada; i vardera fall inklusive förlust eller skada som Kunden lidit till följd av en talan som åberopats av en tredje part och även om en sådan förlust var rimligt förutsebar eller om Autovista hade fått vetskap om en sådan potentiell situation.

8.4 Subject to clause 8.2, Autovista shall not be liable to Customer for (i) any loss of profits, business, anticipated savings, goodwill, data or other such loss; or (ii) any type of special indirect or consequential loss or damage; in each case including loss or damage suffered by Customer as a result of an action brought by a third party and even if such loss was reasonably foreseeable or Autovista had been advised of the possibility of Customer incurring the same.

8.5 Autovista är inte ansvarig gentemot någon annan än Kunden, i förhållande till det här Licensavtalet eller dess ämnesområde.

8.5 Autovista will not be liable to any person other than Customer in connection with this Licence Agreement or its subject-matter.

9. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH TVISTLÖSNING

9. GOVERNING LAW

9.1 Licensavtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock inte stadganden om internationellt lagval. Eventuell tvist eller anspråk som härrör från eller uppkommer i samband med Licensavtalet ska hänvisas till allmän domstol i Stockholm, Sverige, som exklusiv jurisdiktion.

9.1 This Licence Agreement shall be subject to, interpreted and construed in accordance with the substantive laws of Sweden without any reference to conflict of law statutes.  Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this Licence Agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts in Stockholm, Sweden.

10. UPPSÄGNING

10. TERM & TERMINATION

10.1 Licensavtalet träder i kraft på Startdatumet och, såvida inget annat anges i Ordern, ska en initial avtalsperiod om 12 månader gälla. Därefter ska Licensavtalet fortsätta att gälla i tolvmånadersperioder. Vardera part kan säga upp Licensavtalet genom skriftlig underrättelse minst 60 dagar innan avtalsperioden löper ut, med verkan från och med utgången av den då gällande avtalsperioden.

10.1 The Licence Agreement shall enter into force on the Commencement Date and unless otherwise specified in the Order shall have an initial duration of 12 months, continuing in force thereafter for further periods of twelve months. Either party may terminate the Licence Agreement with effect from the end of the then-current period by giving the other party written notice of such termination not less than 60 days before the expiry of the then-current period.

10.2 En part kan säga upp Licensavtalet med omedelbar verkan genom skriftlig underrättelse i följande fall: (i) av Autovista, om Kunden inte uppfyller sina betalningsskyldigheter eller underlåter att betala en annan skuld till Autovista inom 30 dagar efter dess förfallodag, under förutsättning att Autovista skriftligen har påmint Kunden om avgiften; (ii) av vardera part, om den andra parten väsentligen bryter mot Licensavtalet. Om avtalsbrottet kan avhjälpas, får dock en avtalspart häva avtalet endast om den avtalspart som gjort sig skyldig till avtalsbrott inte har avhjälpt det inom 30 dagar från det att avtalsparten har lämnat en skriftlig anmärkning om förseelsen; (iii) av endera part, om den andra parten blir insolvent eller går i konkurs eller om en likvidator utses. Parten ska också anses insolvent enligt detta avsnitt 10 om den på eget initiativ försöker betala av sina skulder, inte kan betala sina skulder eller om parten vidtar förberedande åtgärder för att försätta sig i konkurs eller likvidationsförfarande (exklusive fall av fusion och rekonstruktion); och (iv) av Autovista, om Kunden bryter mot något som helst av villkoren i Licensavtalet.

10.2 The Licence Agreement may be terminated by notice in writing forthwith: (i) by Autovista, if Customer, having been sent a written reminder, fails to pay any sums payable under the Licence Agreement or any other debt due to Autovista within 30 days after the due date; (ii) by either party if the other commits any material breach of any term of the Licence Agreement which (in the case of a breach capable of being remedied) shall not have been remedied within 30 days of a written request to remedy the same; (iii) by either party if the other becomes insolvent or becomes bankrupt or if a liquidator is appointed. A party becomes insolvent in the meaning of this Section 10 also when it makes  a proposal for a voluntary arrangement of its debts or  is unable to pay its debts or if steps are taken for the winding up or bankruptcy of the party (otherwise than for the purpose of a solvent amalgamation or reconstruction); and (iv) by Autovista, if Customer breaches any of the licence terms under this Licence Agreement. 

10.3 En uppsägning av Licensavtalet påverkar inte andra rättigheter eller åtgärder som en part kan ha rätt till härunder eller enligt lag. En uppsägning ska vidare inte påverka någon av parternas förvärvade rättigheter eller skyldigheter och inte heller ikraftträdande eller fortsatt gällande bestämmelser härav, vilka uttryckligen eller implicit är avsedd att träda eller fortsatt vara ikraft vid eller efter sådan uppsägning. Detta gäller inklusive men inte uteslutande punkten 4, vilket ska fortsätta gälla vid en uppsägning av Licensavtalet av endera part.

10.3 Any termination of the Licence Agreement shall be without prejudice to any other rights or remedies a Party may be entitled to hereunder or at law and shall not affect any accrued rights or liabilities of either Party nor the coming into or continuance in force of any provision hereof which is expressly or by implication intended to come into or continue in force on or after such termination which shall include without limitation clause 4 which shall survive termination of the Licence Agreement by either Party.

10.4 Inom sju (7) dagar efter Licensavtalets upphörande (vilket ska omfatta upphörande av licensen att använda säkerhetskopior) ska Kunden uteslutande i de fall som gäller Produkter som används på datautrustning antingen återlämna eller förstöra, beroende på vad Autovista väljer, samtliga sådana kopior av Produkten som Kunden har i sin besittning eller kontroll och en av Kunden vederbörligen auktoriserad tjänsteman ska skriftligen intyga att Kunden har uppfyllt denna skyldighet.

10.4 Within 7 days of the termination of the Licence Agreement (which shall include termination of the licence to use any back-up copies) Customer shall in the case of Products for use with computer equipment at Autovista sole option either return or destroy all such copies of Products in its possession or control and a duly authorised officer of Customer shall certify in writing to Autovista that Customer has complied with this obligation.

11. DATASKYDD

11. DATA PROTECTION

11.1 Båda parter ska följa alla tillämpliga krav i Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) och alla nationella genomförandelagar, regelverk och sekundärlagstiftning i dess ändrade eller uppdaterade lydelse från tid till annan (”Dataskyddslagstiftningen”). Den här punkten 11 utgör ett komplement till Dataskyddslagstiftningen, och befriar inte, tar inte bort eller ersätter någondera parts skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen.

11.1 Both parties will comply with all applicable requirements of the General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679) and any national implementing laws, regulations and secondary legislation, as amended or updated from time to time (the “Data Protection Legislation”). This clause 11 is in addition to, and does not relieve, remove or replace, a party’s obligations under the Data Protection Legislation.

11.2 Parterna samtycker till att vid tillämpningen av Dataskyddslagstiftningen är Kunden personuppgiftsansvarig och Autovista personuppgiftsbiträde (enligt definitioner i Dataskyddslagstiftningen).

11.2 The parties acknowledge that for the purposes of the Data Protection Legislation, the Customer is the data controller and Autovista is the data processor (where Data Controller and Data Processor have the meanings as defined in the Data Protection Legislation).

11.3 Kunden garanterar att den har alla nödvändiga lämpliga rättsliga grunder och underrättelser på plats för att möjliggöra en laglig överföring av Personuppgifter (enligt definitionen i Dataskyddslagstiftningen) till Autovista under hela Licensavtalets löptid och varaktighet. Detta gäller också när Kunden för in Personuppgifter (inklusive men inte begränsat till kundinformation, eller fordons registreringsnummer (VRM) eller fordons identifikationsnummer (VIN)) i Produkter för att få tillgång till Produkters data eller annars när Kunden använder Produkter. Kunden ska inte överföra data som hör till en Särskild Kategori av Personuppgifter (enligt definitionen i Dataskyddslagstiftningen) till Autovista. Kunden ska ersätta Autovista för alla eventuella skador som uppkommer vid kränkning av de här skyldigheterna.

11.3 The Customer will ensure that it has all necessary appropriate legal grounds and notices in place to enable lawful transfer of the Personal Data (as defined in the Data Protection Legislation) to Autovista for the duration and purposes of this Licence Agreement, including when Customer enters Personal Data (including but not limited to customer details, or a vehicle registration number (VRM) or vehicle identification number (VIN)) into the Products for the purposes of interrogating the Products data, or otherwise in the course of using the Products. The Customer will not transfer any Special Category Data (as defined in the Data Protection Legislation) to Autovista. Customer will indemnify Autovista fully in relation to any breach of these obligations.

11.4 Autovista ska endast bearbeta VRM och VIN för att identifiera ett fordon och registrera denna användning för fakturering och granskning samt för rapportering till biltillverkare vars system Autovista använder. Kunden kan även i Autovistas system registrera uppgifter om sina egna kunder och anslutna personer för Kundens egna administrativa ändamål.

11.4 Autovista shall only process the VRM or VIN to identify a vehicle and to record this activity for invoicing and audit purposes and for reporting to car manufacturers whose systems Autovista uses. The Customer may also record in Autovista’s system the details of its own customers and connected individuals for its own administrative purposes.

11.5 När Autovista behandlar Personuppgifter i samband med sina förpliktelser enligt det här Licensavtalet kommer Autovista att:

11.5 Autovista shall, in relation to any Personal Data processed in connection with the performance by Autovista of its obligations under this Licence Agreement:

11.6 behandla Personuppgifter för att tillhandahålla tjänster enligt Licensavtalet och i annat fall endast i enlighet med Kundens skriftliga instruktioner, såvida Autovista inte är lagligen ålagt av en myndighet att behandla personuppgifter av ett annat skäl, i vilket fall Autovista kommer att meddela Kunden i förväg om detta såvida Autovista inte är förbjuden att göra det;

11.6 process Personal Data in order to provide services under the Licence Agreement and otherwise only on Customer’s written instructions, unless Autovista is legally compelled by a public authority to process Personal Data for a different reason, in which case Autovista will notify Customer in advance if Autovista is not prohibited from doing so;

11.7 säkerställa att Autovista har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda mot obehörig eller olaglig behandling av Personuppgifter och mot oavsiktlig förlust eller förstörelse av, eller skada på, Personuppgifter. Detta görs för att säkerställa en säkerhetsnivå för Personuppgifter som är lämplig i förhållande till den befintliga risken, med hänsyn till den tekniska utvecklingen och kostnaderna för tillämpningen av sådana åtgärder. En detaljerad beskrivning av dessa åtgärder finns tillgänglig på begäran till: dataprotection@autovistagroup.com;

11.7 ensure that it has in place appropriate technical and organisational measures to protect against unauthorised or unlawful processing of Personal Data and against accidental loss or destruction of, or damage to, Personal Data to ensure a level of security for Personal Data appropriate to the risk having regard to the state of technological development and the cost of implementing any measures. Autovista will provide a detailed description of such measures on request to dataprotection@autovistagroup.com;

11.8 säkerställa att all personal som har tillgång till och/eller behandlar Personuppgifter är skyldiga att hålla Personuppgifterna konfidentiella; och

11.8 ensure that all personnel who have access to and/or process Personal Data are obliged to keep the Personal Data confidential; and

11.9 inte överföra några Personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet om inte Kunden dessförinnan gett sitt skriftliga samtycke till detta och följande villkor är uppfyllda: (i) Kunden eller Autovista har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen; (ii) lagstadgade rättigheter och effektiva rättsmedel för registrerade finns tillgängliga; (iii) Autovista uppfyller sina skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen genom att säkerställa en adekvat skyddsnivå för alla Personuppgifter som överförs; och (iv) Autovista följer de skäliga instruktioner som Kunden annonserat i förväg avseende behandling av Personuppgifter.

11.9 not transfer any Personal Data outside of the European Economic Area unless the prior written consent of the Customer has been obtained and the following conditions are fulfilled: (i) the Customer or Autovista has provided appropriate safeguards in relation to the transfer; (ii) the data subject has enforceable rights and effective legal remedies; (iii) Autovista complies with its obligations under the Data Protection Legislation by providing an adequate level of protection to any Personal Data that is transferred; and (iv) comply with reasonable instructions notified to it in advance by the Customer with respect to the processing of the Personal Data.

11.10 hjälpa Kunden att, på Kundens bekostnad, besvara alla typer av begäran från en Registrerad Person och att fullgöra andra skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen avseende datasäkerhet, anmälan av Personuppgiftsincident, konsekvensbedömningar och samråd med myndigheter;

11.10 assist the Customer, at the Customer’s cost, in responding to any request from a Data Subject and in ensuring compliance with its obligations under the Data Protection Legislation with respect to security, breach notifications, impact assessments and consultations with supervisory authorities or regulators;

11.11 underrätta Kunden utan onödigt dröjsmål när Autovista har fått vetskap om en Personuppgiftsöverträdelse;

11.11 notify the Customer without undue delay on becoming aware of a Personal Data breach;

11.12 vid Kundens skriftliga begäran, radera eller återlämna Personuppgifter och befintliga kopior till Kunden vid utgången av det här Licensavtalet, såvida inte lagring av Personuppgifterna krävs enligt tillämplig lag;

11.12 at the written direction of the Customer, delete or return Personal Data and copies thereof to the Customer on termination of this Licence Agreement unless required by Applicable Law to store the Personal Data;

11.13 föra ett register med fullständig och korrekt dokumentation om den Personuppgiftsbehandling som utförts, för att visa att villkoren i den här punkten 11 följs samt godkänna granskningar som genomförs av Kunden eller av Kundens utsedda revisor; och

11.13 maintain complete and accurate records and information to demonstrate its compliance with this clause 11 and allow for audits by the Customer or the Customer’s designated auditor; and

11.14 vara skyldiga att ersätta den skada som Kunden lider genom överträdelse av dessa skyldigheter.

11.14 indemnify Customer fully in relation to any breach of these obligations.

11.15 Kunden samtycker till att Autovista anlitar leverantörer av VRM och VIN data och underleverantörer som tillhandahåller systemstöd som underbiträden av Personuppgifter enligt Licensavtalet. Autovista har ingått eller kommer att ingå ett skriftligt avtal med underbiträden, i huvudsak genom deras standardvillkor, eller genom att de uppfyller skyldigheterna i den här punkten, och mellan Autovista och Kunden, kommer Autovista vara fullt ansvarig för alla handlingar eller försummelser hos något av oss utsett underbiträde.

11.15 Customer consents to Autovista appointing providers of VRM and VIN data and subcontractors who provide systems support as third party processors of Personal Data under the Licence Agreement. Autovista has entered or will enter into a written agreement with third-party processors substantially on their standard terms of business, or covering the obligations contained in this clause, and as between Autovista and Customer, Autovista shall remain fully liable for all acts or omissions of any third party processor appointed by us.

11.16 Endera parten är när som helst tillåten att, med minst 30 dagars skriftlig underrättelse, ersätta den här punkten 11 med tillämpliga standardavtalsklausuler eller liknande villkor som ingår i ett tillämpligt certifieringssystem (som ska tillämpas när det biläggs det här Licensavtalet).

11.16 Either party may, at any time on not less than 30 days’ notice, revise this clause 11 by replacing it with any applicable controller to processor standard clauses or similar terms forming part of an applicable certification scheme (which shall apply when replaced by attachment to this Licence Agreement).

12. ÖVRIGT

12. MISCELLANEOUS

12.1 Autovista har rätt att överföra det här Licensavtalet, och alla beställningar häri, till samtliga Autovistas närstående bolag eller till vilket som helst bolag till vilket Autovista kan komma att sälja, överföra, överlåta eller leasa samtliga eller väsentligen alla tillgångar eller material som Autovista använder för att uppfylla sina förpliktelser under Licensavtalet. Autovista har rätt att använda underleverantörer för att uppfylla enstaka eller samtliga av sina förpliktelser enligt det här Licensavtalet, men Autovista kommer att vara fullt ansvarig.

12.1 Autovista may assign this Licence Agreement and any order hereunder to any of its affiliated entities or to any entity to which Autovista may sell, transfer, convey, assign or lease all or substantially all of the assets or material used in connection with the performance of its obligations hereunder.  Autovista may subcontract any or all of the obligations to be performed by it hereunder, but will retain responsibility for the work. 

12.2 Varken Autovista eller Kunden ansvarar för förlust eller skada som orsakats av förseningar eller försummelser vid utförandet av någon av skyldigheterna i Licensavtalet, när de uppstår på grund av eller i samband med händelser som varit utom partens rimliga kontroll. I ett sådant fall ska den försumlige parten omedelbart underrätta den andra parten och detaljerat beskriva omständigheterna. Om försummelsen skulle komma att fortgå under mer än 6 veckor har den andra parten rätt att skriftligt säga upp Licensavtalet. Vardera part är inte gentemot den andra parten ansvarig för uppsägning av avtalet i ett sådant fall.

12.2 Neither party shall be liable for any loss or damage caused by delay or failure in the performance of any of its obligations under the Licence Agreement where the same is occasioned by a cause beyond its reasonable control. Should any such event occur the party in default shall forthwith give notice to the other detailing the circumstances and if a default shall continue for more than 6 weeks, then the other party shall be entitled to terminate the Licence Agreement by written notice. Neither party shall have any liability to the other party in respect of the termination of the Licence Agreement as a result of such an event.

12.3 Alla meddelanden med anknytning till Licensavtalet ska göras skriftligen (vilket inkluderar e-post) och ska adresseras till andra partens huvudsakliga säte eller till en annan adress som anges i Ordern eller i ett senare skriftligt meddelande.

12.3 Any notice to be given to a party under the Licence Agreement shall be in writing (which includes e-mail) addressed to that party at its principal place of business or such other address as may have been specified in the Order or subsequently in writing.

12.4 Underlåtenhet eller försening, av endera parten, i att utöva eller kräva några rättigheter ska inte tolkas som att parten avsäger sig några rättigheter under Licensavtalet. Även om en part inte åberopar en viss kränkning av Licensavtalet betyder detta inte att parten ska anses ha avstått från att kräva sina rättigheter i ett senare skede, om andra parten återigen bryter mot detsamma eller ett annat villkor i Licensavtalet.

12.4 Failure or delay by either party to exercise or enforce any rights will not be construed as a waiver of its rights under the Licence Agreement or otherwise. No waiver by a party of any breach of the Licence Agreement by the other shall be considered as a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision.

12.5 Om någon bestämmelse (eller en del av en bestämmelse) av det här Licensavtalet av en behörig myndighet förklaras helt eller delvis ogiltig eller overkställbar, ska denna bestämmelse avskiljas från detta Licensavtal och inte påverka giltigheten och verkställbarheten för återstående bestämmelser. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas med en bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar parternas avsedda ekonomiska avsikt.

12.5 If any provision (or part of a provision) of this Licence Agreement is held by any competent authority to be invalid or unenforceable in whole or in part, that provision or part will be deemed deleted, and the validity of the other provisions of the Licence Agreement and the remainder of the provision in question shall not be affected thereby. The unenforceable provision shall be replaced with a provision that as closely as possible corresponds to the parties’ envisaged economic intent.

12.6 Det här Licensavtalet utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser avseende Produkterna. För det fall den svenska och engelska versionen av detta Licensavtal inte överensstämmer ska den svenska versionen äga företräde.

12.6 This Licence Agreement is the entire agreement and replaces all previous agreements and understandings between the parties relating to the Products. In the event of any discrepancy between the English and Swedish version of this Licence Agreement, the provisions of the Swedish terms and conditions shall prevail.